تاریخ : شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱ Saturday, 26 November , 2022

صوفی گری

۱۱مهر
تصوّف و تاثیر آن در موسیقی

تصوّف و تاثیر آن در موسیقی

موسیقی‌ اصـیل‌ ایـرانی مـانند هر هنر معنوی دیگر از سکوت برمی خیزد و آرامش و صلح آن حقیقت سرمدی را‌ که جاویدان و مافوق هرگونه تـعیُّن و تشخُص است در غالب اصوات که متعلق به‌ عالم صورت و مظاهر است‌ متجلی‌ می سـازد. این سکوت و آرامش هـمانا مـهر عالم معنی بر چهره عالم صورت است. ریشه هر صوت و صدای موزون در اعماق این عالم وسیع سکوت که مافوق هر نوع صدا و خود اصل‌ هرگونه ندا است روییده و از نیروی حیات‌بخش آن هـستی خود را دریافت می‌دارد.